Οι υπηρεσίες μας

Οι υπηρεσίες του γραφείου Veronis Lagogiannis Real Estate Premium περιλαμβάνουν:

Οδηγός μας είναι η ποιότητα και η εξυπηρέτηση των πελατών μας

Πληροφορίες ακινήτων

Διαδικτυακές πληροφορίες και άμεση εύρεση αγοραστών και πωλητών.

Πωλήσεις ακινήτων

Αποκλειστικές υπηρεσίες μέσω Εξειδικευμένου μεσίτη στη πώληση ακινήτων.

Αξιολογήσεις Ακινήτων

Εξειδικευμένη ομάδα επικεντρωμένη στην αντικειμενική αξιολόγηση ακινήτων.

Επενδύσεις Ακινήτων

Συμβουλές για επενδύσεις σε ακίνητα.

Διαχείριση

Συμβουλές για τη διαχείριση ακινήτων.

Υποθήκες

Στεγαστικά Δάνεια - Υποθήκες

Συχνές ερωτήσεις

Θα σας παρέχουμε πλήρη υποστήριξη για τεχνικές και νομικές υπηρεσίες ακινήτων στη Νάξο

Α. Ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα ακόλουθα κόστη σχετικά με την αγορά και μεταβίβαση ακινήτων:

Ι. Φόρος μεταβίβασης της κυριότητας ακίνητης περιουσίας (διάταγμα αριθ. 3033/54):

1.Ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για το φόρο κατά τη μεταβίβαση της κυριότητας που ανέρχεται σήμερα στο 3%. Αυτός ο φόρος καταβάλλεται στη Δημόσια Φορολογική Αρχή. Αυτός ο φόρος υπολογίζεται επί του ποσού της νομικής αξίας υπό τον όρο ότι η τιμή αγοράς, όπως αναφέρεται στη σύμβαση, είναι χαμηλότερη από τη νομική αξία. Διαφορετικά, σε περίπτωση που η νομική αξία είναι χαμηλότερη από την τιμή αγοράς όπως αναφέρεται στη σύμβαση, ο παραπάνω φόρος υπολογίζεται στο ποσό της υψηλότερης τιμής αγοράς.
2. Επιπλέον, ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για δημοτικό φόρο που ανέρχεται σήμερα σε 2%. Αυτός ο φόρος υπολογίζεται επί του ποσού του παραπάνω φόρου κατά τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας που τελικά θα έχει ως αποτέλεσμα.
3. Σε περίπτωση που η αγορά και μεταβίβαση του ακινήτου αφορά ένα ακίνητο που έχει κατασκευαστεί από το 2006 και μετά και ο πωλητής είναι και εργολάβος, ο παραπάνω φόρος για τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας υπολογίζεται με τον V.A.T. 24% επί του εκ των υστέρων κόστους κατασκευής που αντιστοιχεί στο ακίνητο προς μεταφορά.

ΙΙ. Συμβολαιογραφικές αμοιβές και άλλες συμβολαιογραφικές χρεώσεις:

1. Η συμβολαιογραφική αμοιβή: Η συμβολαιογραφική αμοιβή που αφορά τη σύνταξη της σύμβασης είναι αναλογική και ορίζεται ως εξής:

  • Εάν το ποσό του αντικειμένου της συναλλαγής είναι έως 120.000,00 €, η συμβολαιογραφική αμοιβή ανέρχεται σε 0,80%
  • Εάν το ποσό του αντικειμένου της συναλλαγής είναι 120.000,01 € έως 380.000,00 €, η συμβολαιογραφική αμοιβή ανέρχεται σε 0,70%
  • Εάν το ποσό του αντικειμένου της συναλλαγής είναι 380.000,01 € έως 2.000.000,00 €, η συμβολαιογραφική αμοιβή ανέρχεται σε 0,65%
  • Εάν το ποσό του αντικειμένου της συναλλαγής είναι 2.000.000,01 € έως 5.000.000,00 €, η συμβολαιογραφική αμοιβή ανέρχεται σε 0,55%
  • Εάν το ποσό του αντικειμένου της συναλλαγής είναι 5.000.000,01 € έως 8.000.00,00 €, η συμβολαιογραφική αμοιβή ανέρχεται σε 0,50%

Η αναλογική συμβολαιογραφική αμοιβή υπολογίζεται στη συνολική αξία που αναφέρεται στη σύμβαση ή στη νομική αξία υπό τον όρο ότι η νομική αξία είναι υψηλότερη από την αξία αγοράς. Εκτός αυτού, η παραπάνω συμβολαιογραφική αμοιβή υπολογίζεται ως παραπάνω συν V.A.T. 24%.
2. Κόστος των πρόσθετων σελίδων και αντιγράφων της σύμβασης: Οι παραπάνω συμβολαιογραφικές αμοιβές αυξάνονται ελαφρώς ανάλογα με τις πρόσθετες σελίδες καθώς και τα αντίγραφα της εκδοθείσας σύμβασης, ως εξής:
Για κάθε επιπλέον σελίδα του συμβολαίου: συν 5,00 €
Για κάθε αντίγραφο της ίδιας σύμβασης που εκδίδεται αμέσως μετά τη σύνταξη της σύμβασης: συν 4,00 €.
ΙΙΙ. Τέλη εγγραφής που χρεώνονται από το αρμόδιο Κτηματολόγιο γραφείο (εάν υπάρχει)

Τα τέλη που αφορούν την εγγραφή του τίτλου / συμβολαίου της μεταβίβασης της ακίνητης περιουσίας στο Κτηματολόγιο της Νάξου ανέρχονται σε 4,75 ανά χίλια, εκτός εάν το ακίνητο βρίσκεται στην κτηματολογική περιοχή. Σε αυτήν την περίπτωση, τα παραπάνω τέλη εγγραφής ανέρχονται σε 5,75 ανά χίλια.

IV. Η αμοιβή του Δικηγόρου για νομική εκπροσώπηση σχετικά με τη σύμβαση θα συμφωνηθεί με εσάς και το δικηγόρο σας.

Ι. Σύμφωνα με τον Ελληνικό Κώδικα Φόρου Εισοδήματος, ο αγοραστής θα πρέπει να είναι σε θέση να «δικαιολογήσει» τα χρήματα βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και βάσει του εισοδήματός του για ολόκληρο το κόστος της συναλλαγής, όπως προκύπτει από τη σύμβαση της μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας (άρθρο 48 του Ν. 4305/2014). Πιο συγκεκριμένα, ο αγοραστής θα πρέπει να μπορεί να «δικαιολογήσει» με βάση το εισόδημά του α) το τίμημα αγοράς β) τον φόρο μεταβίβασης της ιδιοκτησίας γ) τα συμβολαιογραφικά τέλη δ) τα έξοδα του δικηγόρου, εάν υπάρχει εκπροσώπηση του δικηγόρου κατά τη σύνταξη της σύμβασης ε) τα τέλη του κτηματομεσίτη στ) τα τέλη εγγραφής που χρεώνονται από το κατάλληλο Κτηματολόγιο και το Κτηματολόγιο (εάν υπάρχει)

Ι. Σύμφωνα με την πράξη. 41 του Κώδικα Φόρου Εισοδήματος, ορίζεται ότι ο πωλητής ευθύνεται για φόρο επί του κέρδους (υπεραξία) με συντελεστή 15% που προκύπτει μεταξύ της αρχικής τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης του ακινήτου υπό την προϋπόθεση ότι το ακίνητο ήρθε στην ιδιοκτησία του πωλητή από το 1995 και μετά. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης έχει ανασταλεί έως τις 31.12.2016.

Από το 2014 και μετά και σύμφωνα με τον Νόμο 4223/2013, ο παραπάνω φόρος ακινήτων – E.N.F.I.A. εισπράττεται στα δεξιά έναντι της πλήρους ιδιοκτησίας, της γυμνής ιδιοκτησίας, της κατοχής σε επικαρπία, του καθεστώτος κατοχής και της επιφάνειας σε κάθε ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα και η οποία ανήκει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. ΙΙ. Ο παραπάνω φόρος περιουσίας – E.N.F.I.A. επιβάλλεται επίσης στα εμπράγματα δικαιώματα ή στα δικαιώματα που σχετίζονται με προσωπική υποχρέωση της αποκλειστικής χρήσης χώρων στάθμευσης, βοηθητικών χώρων και πισινών που βρίσκονται σε δημόσιο χώρο του ακινήτου και αποτελούν προσαύξηση των παραπάνω δικαιωμάτων στο rem. III. Ο κύριος φόρος επί των σχετικών δικαιωμάτων στα κτίρια υπολογίζεται με βάση τη γεωγραφική θέση, την επιφάνεια, το είδος χρήσης, την ηλικία, το δάπεδο, τον αριθμό των προσόψεων του κτιρίου σύμφωνα με διαφορετικούς συντελεστές όπως προβλέπεται στο νόμο. IV. Εκτός από τον παραπάνω κύριο φόρο, επιβάλλεται ένας άλλος συμπληρωματικός φόρος υπό τον όρο ότι η συνολική αξία των παραπάνω δικαιωμάτων ανέρχεται σε πάνω από 300.000,00 €. Αυτός ο συμπληρωματικός φόρος υπολογίζεται επίσης με βάση διαφορετικούς συντελεστές όπως προβλέπει ο Νόμος. Επομένως, είναι αδύνατο να υπολογίσουμε εκ των προτέρων το ποσό του παραπάνω φόρου χωρίς να έχουμε την απαραίτητη γνώση των παραπάνω βασικών στοιχείων.

Ι. Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4251/2014, μια 5ετής άδεια διαμονής με δικαίωμα ανανέωσης για ίση διάρκεια χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών (μη μέλη της Ευρώπης) που έχουν αγοράσει ή μισθώσει ακίνητα σε Ελλάδα. ΙΙ. Η παραπάνω άδεια διαμονής εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: – Η ελάχιστη αξία του ακινήτου πρέπει να είναι 250.000,00 €. Η αξία αποδεικνύεται από την τιμή που αναφέρεται στη σύμβαση (ή στις συμβάσεις μίσθωσης, ως εξής). – Το παραπάνω ελάχιστο ποσό μπορεί να αναφέρεται σε μία μεμονωμένη ιδιοκτησία ή σε περισσότερες από μία των οποίων η συνολική αξία υπερβαίνει τα 250.000,00 € – Σε περίπτωση κοινής ιδιοκτησίας, η άδεια διαμονής χορηγείται μόνο εάν οι από κοινού ιδιοκτήτες του ακινήτου είναι σύζυγοι. Διαφορετικά, το δικαίωμα διαμονής χορηγείται μόνο εάν το ποσοστό της από κοινού ιδιοκτησίας κάθε ιδιοκτήτη αξίας 250.000 €. – Σε περίπτωση που το ακίνητο ανήκει σε νομικό πρόσωπο, η άδεια διαμονής χορηγείται μόνο εάν οι μετοχές ή οι μετοχές του νομικού προσώπου ανήκουν εξ ολοκλήρου στο πρόσωπο που θα υποβάλει αίτηση για την έκδοση της άδειας διαμονής. – Η αξία των 250.000,00 € αναφέρεται όχι μόνο στην αγορά του ακινήτου αλλά και σε άλλες διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις μέσω των οποίων χορηγείται επίσης άδεια παραμονής, δηλαδή αναφέρεται στο δικαίωμα χρήσης ακινήτων σε χρονομεριστική βάση για στο τουλάχιστον 10 έτη ή στη μίσθωση ξενοδοχείων ή τουριστικών καταλυμάτων για τουλάχιστον 10 έτη. ΙΙΙ. Ο ανωτέρω υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί να συνοδεύεται από τα μέλη της οικογένειάς του στα οποία χορηγείται επίσης ατομική άδεια διαμονής, κατόπιν αιτήματός τους. Η ατομική άδεια παραμονής τους λήγει ταυτόχρονα με την άδεια παραμονής του ατόμου που συνοδεύει. Τα μέλη μιας οικογένειας μπορούν να θεωρηθούν τα ακόλουθα: α) ο σύζυγος β) οι άμεσοι απόγονοι του συζύγου ή οι άμεσοι απόγονοι του άλλου συζύγου που είναι κάτω των 21 ετών και γ) οι άμεσοι απόγονοι του συζύγου. ΙV. Επιπλέον, ο κάτοχος άδειας διαμονής στην Ελλάδα απολαμβάνει επίσης τα ακόλουθα προνόμια: – Μπορεί να ζει συνεχώς στην Ελλάδα για το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η άδεια διαμονής. – Μπορεί να ταξιδέψει σε άλλες χώρες της ζώνης Σένγκεν για μέγιστη περίοδο τριών μηνών κατά τη διάρκεια περιόδου έξι μηνών. – Έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και εκπαίδευσης. V. Τέλος, θα διευκρινιστεί ότι ο κάτοχος άδειας διαμονής δεν έχει κανένα δικαίωμα να εργαστεί στην Ελλάδα. Ωστόσο, μπορεί να είναι μέτοχος, μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας.

Compare listings

Compare